อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คือราคาของเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลอื่น 1...

อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คือราคาของเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลอื่น 1 หน่วย
ตลาดเงินตราต่างประเทศ คือตัวกลางซึ่งทำหน้าที่ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เงินตราต่างประเทศ หมายถึง เงินตราของประเทศอื่นซึ่งอยู่ในความครอบครองของเอกชน และรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่ง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คือราคาหรือค่าของเงินตราต่างประเทศหนึ่งหน่วย
ปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คืออุปทานอุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศ
ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สำคัญมี 2 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนโดยดุลการชำระเงิน และทฤษฎีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนโดยอาศัยอำนาจซื้อเปรียบเทียบ
อัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพ คืออัตราแลกเปลี่ยนที่ทำให้อุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่ง เท่ากับอุปทานของเงินตราต่างประเทศในขณะนั้น

ความหมายของเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เงินตราต่างประเทศ หมายถึงเงินตราของประเทศอื่นๆซึ่งอยู่ในความครอบครองของเอกชนและรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่ง 1 หน่วย ตัวอย่างเช่น เงินดอลล่าร์สหรัฐ เงินปอนด์สเตอร์ลิง เงินเยน ที่ไทยและรัฐบาลไทยมีไว้ในครอบครองถือว่าเป็นเงินตราต่างประเทศในทัศนของประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือราคาหรือค่าของเงินตราต่างประเทศ 1 หน่วย เช่น อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินริงกิตของประเทศมาเลเซีย คือ 10 บาทต่อ 1 ริงกิต เป็นต้น
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คือทำให้ผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สามารถรู้ได้ว่า เขาจะได้หรือเสียเงินตราต่างประเทศ และเงินตราต่างประเทศของเขาเองเป็นจำนวนเงินเท่าใดจากการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ เช่นพ่อค้าที่ส่งวิทยุจากประเทศสิงค์โปร์เข้ามาขายในประเทศไทย จะทราบว่าวิทยุราคา 100 ดอลลาร์สิงค์โปร์ ในประเทศสิงค์โปร์นั้น มีราคาเป็นเงินบาทเท่ากับ 2000 บาท ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สิงค์โปร์ในขณะนั้นคือ 20 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สิงค์โปร์

มีปัจจัยหลายประการเป็นตัวกำหนดค่าเงิน

ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศ ปัจจัยดังแสดงต่อไปนี้มิได้เรียงลำดับความสำคัญมากไปน้อย
  1. ความแตกต่างของอัตราเงินเฟ้อ เป็นเรื่องปกติที่ประเทศซึ่งมีอัตราเงินเฟ้อต่ำจะมีค่าเงินที่สูงเนื่องจาก กำลังซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ
  2. ความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย ในทางเศรษฐศาสตร์แล้วอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในระดับสูง เมื่อธนาคารกลางเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบไปยังอัตราเงินเฟ้อและ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราดอกเบี้ยที่สูงส่งผลให้ผู้ให้กู้ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการปล่อยกู้ ในประเทศอื่นๆ ดังนั้นจึงดึงดูดการลงทุนข้ามชาติและส่งผลให้ค่าเงินปรับตัวสูงขึ้น อิทธิพลของอัตราดอกเบี้ยอาจถูกลดทอนได้เช่นกันหากประเทศนั้นๆมีอัตราเงิน เฟ้อที่สูงกว่าประเทศอื่นหรือมีปัจจัยอื่นๆที่ลดทอนค่าเงินลง ในทำนองกลับกันอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำก็จะส่งผลกระทบให้ค่าของเงินลดลงด้วย
  3. บัญชีเดินสะพัดขาดดุล อันมีความหมายว่าประเทศได้ใช้จ่ายเงินในกิจการค้าระหว่างประเทศเกินขีดความ สามารถในการหารายได้ของประเทศ ส่งผลให้ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศ หรืออาจกล่าวได้ว่าประเทศนั้นต้องการเงินตราต่างประเทศในจำนวนที่มากกว่าที่ ประเทศได้รับจากการค้าส่งออก ส่งผลให้ค่าของเงินลดต่ำลงจวบจนกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศจะมีราคาต่ำลงใน มุมมองของประเทศอื่นหรือต้นทุนเงินกู้จากต่างประเทศมีมูลค่าสูงเกินกว่าจะ สามารถผลิตสินค้าขายในประเทศได้
  4. หนี้สาธารณะ ประเทศอาจแบกภาระทางการเงินเพื่อชำระโครงการสาธารณะต่างๆหรือเป็นไปเพื่อการ ลงทุนของภาครัฐ แม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ แต่ประเทศที่ประสบปัญหาหนี้สาธารณะจะไม่เป็นที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอีก ต่อไป เพราะหนี้สาธารณะในระดับสูงจะส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ หากประเทศเลือกแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มก็จะเกิดปัญหาเงินเฟ้อรุนแรง ตามมา หรือหากรัฐบาลไม่สามารถระดมทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สาธารณะ ก็จำเป็นต้องขายหลักทรัพย์ให้แก่ต่างชาติด้วยราคาที่ต่ำ และก่อให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่นักลงทุนต่างชาติเกี่ยวกับภาวะล้มละลายของ ประเทศ หลักทรัพย์ของประเทศดังกล่าวจะเสื่อมถอยด้อยค่า และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันต่างๆจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อ ค่าเงิน
  5. Terms of trade คืออัตราส่วนราคาสินค้าส่งออกและราคาสินค้านำเข้า Terms of trade มีความสัมพันธ์กับบัญชีเดินสะพัดและดุลการชำระเงิน หากราคาสินค่าส่งออกเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราการเพิ่มราคาของ สินค้านำเข้าก็จะส่งผลบวกต่อ Terms of trade และหาก Terms of trade สูงขึ้นนั่นหมายถึงมีความอุปสงค์ต่อสินค้าออกมากขึ้นด้วย ส่งผลให้รายได้จากการส่งออกสูงขึ้นและนั่นย่อมหมายถึงมีความต้องการสกุลเงิน ตราของประเทศนั้นในตลาดโลกมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินปรับตัวสูงขึ้น
  6. เสถียรภาพทางการเมืองและความสามารถเชิงเศรษฐกิจ นักลงทุกต่างชาติต่างมองหาประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและมีเศรษฐกิจที่ ดีเพื่อเลือกลงทุนในประเทศดังกล่าว หากประเทศใดสูญเสียความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองก็จะส่งผลให้ค่าเงิน ลดลงและเงินทุนจะไหลออกไปยังประเทศที่มีเสถียรภาพสูงกว่า

COMMENTS[จิตวิทยาการเทรด]_$type=sticky$count=4$cate=1$icon=1

|กฏหมายกับ Forex_$type=one$count=3

ชื่อ

กฏหมายกับ Forex,4,กองทุน,4,การวิเคราะห์พื้นฐาน,115,ความรู้ทั่วไป,79,จิตวิทยาการเทรด,26,ทฤษฎี Elliott Wave,22,เทรดไปกินไป,8,เทรดไปเที่ยวไป,7,เทรด forex ยังไงให้ยั่งยืน,36,แนวคิดการเทรด,120,บทวิเคราะห์พิเศษSpecial Post,139,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ,55,ระบบเทรด,39,รูปแบบแท่งเทียน,50,ลงทุนทองคำ,10,เศรษฐกิจโลก,78,ไอเดียทำเงิน,12,Dow Theroy,2,E-Book,3,Expert Advisor,27,Fibonacci,20,Forex Risk Way,20,Fullerton Markets,3,Fundamental,45,Harmonic,1,iammrmessenger,3,Indicators,100,indicators for sell,1,Olymp Trade,54,Olymp Trade Live,18,option trade,16,Price Action,14,StoryTrade,22,technology,2,thaiforexschool,36,traderider,4,TraderTan,61,Trading Plan,9,Turning point,12,VDO TRADE,36,Znipertrade,26,
ltr
item
คนเล่น Forex: อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราแลกเปลี่ยน
https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/FX/PublishingImages/Pages/Fxrate/img4451.png
คนเล่น Forex
https://www.konlenforex.com/2015/07/blog-post_10.html
https://www.konlenforex.com/
https://www.konlenforex.com/
https://www.konlenforex.com/2015/07/blog-post_10.html
true
899084929324579512
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy