อภิธานศัพท์การเทรด

อภิธานศัพท์การเทรด Forex   [accordion] Aggregate Risk ความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารที่ได้รับสำหรับลูกค้าทั้งในส่วนของสปอตและสั...


อภิธานศัพท์การเทรด Forex

 

 • [accordion]
  • Aggregate Risk
   • ความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารที่ได้รับสำหรับลูกค้าทั้งในส่วนของสปอตและสัญญาล่วงหน้า
  • Arbitrage
   • การทำการซื้อและขายเงินตราต่างประเทศเกือบจะทันทีเพื่อรับรู้กำไรจากส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดแห่งหนึ่งกับอีกตลาดแห่งหนึ่งในขณะนั้น
  • Ask
   • ราคาที่ใช้ในการเสนอขายสกุลเงินหรือตราสาร
  • At Best
   • เป็นการบอกให้ดีลเลอร์ซื้อหรือขายที่ราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาดขณะนั้น
  • Back Office
   • ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  • Bar Chart
   • กราฟที่ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญคือ: ราคาสูงสุดและต่ำสุดซึ่งเป็นส่วนในแนวตั้งของแท่ง ราคาเปิดซึ่งมีเส้นในแนวนอนกำกับอยู่ทางด้านซ้ายของแท่ง และราคาปิดซึ่งมีเส้นในแนวนอนกำกับอยู่ทางด้านขวาของแท่ง 
  • Bank Notes
   •  เอกสารที่ออกโดยธนาคารกลาง สามารถใช้แลกเปลี่ยนได้เหมือนเงินตราและถือว่าเป็นเงินตราที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
  •  Bear (Bearish)
   •  เทรดเดอร์เปิด short หรือกระทำการต่าง ๆ ตามความคาดหวังว่าสกุลเงินจะลดค่าลง
  •  Bid
   • ราคาที่ผู้ซื้อต้องการซื้อ โดยราคา Bid ที่ดีที่สุดคือราคาที่สูงสุดที่ผู้ซื้อเสนอ (ดูที่ buying rate)
  • Bid-Offer Spread
   • ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ (bid) และราคาขาย (offer) ของสกุลเงินหรือตราสารทางการเงิน
  • Big Figure
   • ทศนิยมตัวที่สองหลังจากจุดทศนิยม
    ถ้า AUD/USD คือ 0.9255 แล้ว big figure คือ 2
    ถ้า GBP/USD คือ 1.9685, แล้ว big figure คือ 6
  • Bollinger Bands
   • วิธีการเชิงปริมาณที่รวมเส้นค่าเฉลี่ยของราคา (moving average) เข้ากับค่าความผันผวนของตราสาร (volatility) โดยแถบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดว่าราคานั้นสูงหรือต่ำกว่าส่วนที่ใช้อ้างอิง ซึ่งจะมีการพล็อตค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าที่ด้านบนและด้านล่างของ simple moving average แถบนี้จะดูเหมือนเป็นการขยายตัวและหดตัวของโมเดล envelope
  • Broken Dates
   • ดีลที่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งมีช่วงระยะเวลาที่ไม่ใช่มาตรฐาน เช่น 1 เดือน โดยช่วยระยะเวลามาตรฐานได้แก่ 1 สัปดาห์, 2 สัปดาห์, 1,2,3,6, และ 12 เดือน คำที่มีความหมายเหมือนกันคือ odd dates, หรือ cock dates, broken period หรือ broken period
  • Bull (Bullish)
   • เทรดเดอร์เปิด long หรือกระทำการต่าง ๆ ตามความคาดหวังว่าสกุลเงินจะเพิ่มค่าขึ้น
  • Business Day
   • เทรดเดอร์เปิด long หรือกระทำการต่าง ๆ ตามความคาดหวังว่าสกุลเงินจะเพิ่มค่าขึ้น
  • Buying Rate
   • อัตราที่ธนาคารเตรียมไว้เพื่อใช้ในการรับซื้อเงินตราต่างประเทศ สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า Bid Rate
  • Buying Selling FX
   • การซื้อและการขายในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศจะเกิดขึ้นกับสกุลเงินตัวหน้าของราคา เช่น "Buy Dollar/Yen" หมายความว่าซื้อ dollar/ขาย Yen เทรดเดอร์จะทำการซื้อเมื่อคาดหวังว่าค่าเงินจะแข็งค่าขึ้นและจะขายเมื่อคาดหวังว่าค่าเงินจะอ่อนค่าลง
  • Candlestick Chart
   • เป็นกราฟประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยราคาสำคัญ ๆ 4 อย่างคือ: สูง ต่ำ เปิด ปิด โดยที่ตัวแท่ง (jittai) ของกราฟแท่งเทียนจะเกิดจากราคาเปิดและราคาปิด สำหรับการระบุว่าราคาเปิดนั้นต่ำกว่าราคาปิด ตัวแท่งกราฟจะเป็นช่องว่าง แต่ถ้าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด ตัวกราฟจะเป็นสี ส่วนที่เหลือจะเรียกว่า "เงา": เงาด้านบน (uwakage) และเงาด้านล่าง (shitakage)
  • Carded Rate
   •  อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกำหนดโดยธนาคารในแต่ละวันสำหรับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในปริมาณที่ไม่มาก
  • Central Bank
   • ธนาคารให้บริการด้านการเงินและการธนาคารกับรัฐบาลของประเทศและธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารกลางนี้จะเป็นผู้นำนโนบายด้านการเงินของรัฐบาลมาใช้ด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
  • Chartist
   • ผู้ที่ศึกษากราฟและข้อมูลย้อนหลังของกราฟเพื่อตรวจหาแนวโน้มและทำนายการกลับตัวของแนวโน้ม โดยจะมีการดูที่รูปแบบบางรูปแบบและคุณสมบัติบางอย่างของกราฟเพื่อหาระดับแนวต้าน รูปแบบ head and shoulders, double bottom หรือ double top ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
  • Closed Position
   •  เป็นการซื้อขายที่ปิดสถานะโพซิชั่นของสกุลเงินหนึ่ง ๆ โดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดอีกต่อไป
  • Cleared Funds
   • เงินทุนที่สามารถนำมาใช้ในการซื้อขายต่อไปได้ในทันที
  • Confirmation
   • เอกสารหรืออีเมล์ยืนยันการซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างสองกลุ่มบุคคล
  • Contract Rate
   • อัตราแลกเปลี่ยนที่ได้ตกลงไว้สำหรับคู่สกุลเงินหนึ่ง ๆ ในวันที่ทำการชำระราคา
  • Cross-Rate
   • อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน 2 สกุลเงิน เช่น AUD/NZD
  • Currency
   • ชนิดของเงินที่ประเทศหนึ่ง ๆ ใช้ โดยที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินอื่นในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้ ดังนั้นสกุลเงินแต่ละสกุลเงินจะมีมูลค่าที่สัมพันธ์กับสกุลเงินอื่น
  • Currency Pair
   • สกุลเงินสองสกุลเงินที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการซื้อขาย
  • Dealer
   • บุคคลหรือบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นผู้ที่ได้รับมอบฉันทะในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ที่ไม่เหมือนกับการเป็นเอเย่น โดยดีลเลอร์จะทำการเทรดบนบัญชีของตัวเองและรับความเสี่ยงเอง
  • Dealing
   •  การซื้อหรือขายสกุลเงินต่างประเทศในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศของโลก
  • Dealing Systems
   •  เครื่องคอมพิวเตอร์ออนไล์ที่เชื่อมต่อระหว่างธนาคารที่มีส่วนร่วมจากทั่วโลกแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
  • Delivery Date
   • วันที่สิ้นสุดสัญญาเวลาในการซื้อขายเงินตรา ซึ่งวันที่นี้มีอีกชื่อหนึ่งคือ value date ในตลาด FX หรือตลาดเงิน
  • Depreciation
   • การลดลงของค่าเงินในด้านที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศเนื่องจากความต้องการของตลาดมากกว่าการกระทำที่เกิดจากทางการ เช่น การลดค่าเงิน (devaluation)
  • Devaluation
   • การลดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินอย่างเป็นทางการเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่งจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่เคยตั้งไว้ โดยคำนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้ในบริบทของสกุลเงินที่มีอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว เช่น AUD
  • Discount
   • จำนวนเงินส่วนลดที่จะได้รับจากการซื้อแบบ future delivery แทนที่จะซื้อแบบ spot delivery
  • Dollar
   • สกุลเงิน "dollar" ที่ใช้กันทั่วโลกจะหมายถึง U.S. dollar ส่วนสกุลเงิน "dollar" อื่นทั้งหมดจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น Australian Dollar
  • Easier
   • เป็นการบ่งบอกว่าสกุลเงินนั้นกำลังอ่อนค่าหรืออ่อนค่ากว่าที่เคยเป็น
  • Elliot Wave Principle
   • ระบบที่ได้จากกฎซึ่งมาจากประสบการณ์สำหรับการตีความการเคลื่อนไหวของตลาด ซึ่งมีการกล่าวถึงรูปแบบ 5 คลื่น/3 คลื่น ซึ่งประกอบขึ้นเป็นหนึ่งวงรอบของตลาดกระทิงและตลาดหมีที่มีทั้งหมด 8 คลื่น
  • Exchange Rate
   • การแสดงมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในอัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD0.8950, 1 Australian dollar เท่ากับ 89.50 United States cents (AUD1.0000 = USD0.8950)
  • Expiration Date
   • วันที่ที่ออปชั่นหมดอายุซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (settlement date) 2 วันทำการ
  • Exotic Currencies
   • สกุลเงินของประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีกิจกรรมซื้อขายน้อยมาก
  • Firmer
   •  เป็นการบ่งบอกว่าสกุลเงินนั้นกำลังแข็งค่าหรือแข็งค่ากว่าที่เคยเป็น
  • Foreign Exchange Market
   • ตลาดที่มีการซื้อขายเงินตรากันจากทั่วโลกซึ่งมีปริมาณการเทรดในแต่ละวันจากทั่วโลกเป็นมูลค่าประมาณ 3 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้ตลาดนี้มีขนาดใหญ่กว่าตลาดตราสารหนี้ทั้งหมดรวมกัน ตลาดซื้อขายเงินตรานี้มีอยู่ในรูปของตลาด spot, forward, futures และ options ซึ่งการซื้อขายที่เกิดขึ้นเหล่านี้มาจาก: เม็ดเงินจากการค้าขายเพียง 5% ถึง 10% ของปริมาณการซื้อขายบนตลาดฟอเร็กซ์ทั้งหมด การนำเข้าโดยส่วนใหญ่จะมีการชำระเงินเป็นสกุลเงินของประเทศที่ส่งออก การส่งออกโดยส่วนใหญ่จะมีการรับเป็นเงินสกุลของตัวเอง ดังนั้นการขาดดุลการค้าทำให้ค่าเงินค่าอ่อนลง การเกิด Flow-ons เมื่อการซื้อขายปริมาณมากถูกแยกออกเป็นการซื้อขายที่เล็กลง การเคลื่อนไหวของเงินทุนเพื่อลงทุนในต่างประเทศ การเก็งกำไรระยะสั้นตามความเคลื่อนไหวของค่าเงิน ซึ่งการเก็งกำไรนี้ถือเป็นสัดส่วนที่มีขนาดมากที่สุดของปริมาณการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์
  • Forward
   • กิจกรรมการซื้อขายที่มีวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (settlement date) มากกว่า 2 วันทำการหลังจากวันที่มีการซื้อขาย
  • Forward Exchange Rate
   • การแสดงมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่งในกรณีที่มีวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์มากกว่า 2 วันทำการหลังจากวันที่มีการซื้อขาย โดยอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้านี้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบสปอตของสกุลเงินในวันที่มีการซื้อขายที่ได้มีการรวมค่า forward point เอาไว้ด้วย
  • Forward Points
   • ค่าของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสำหรับคู่สกุลเงินในช่วงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่มีการชำระราคาแบบสปอต (spot settlement date) ไปจนถึงวันที่มีการชำระราคาแบบล่วงหน้า (forward settlement date) ซึ่งมีการปรับค่าไปที่อัตราแลกเปลี่ยนแบบสปอต
  • Forward Settlement Date
   • วันที่มีการชำระราคาสำหรับการซื้อขายแบบ Forward ซึ่งมากกว่า 2 วันทำการหลังจากวันที่มีการซื้อขาย
  • Fundamentals
   • ตัวกำหนดทางเศรษฐกิจแบบพื้นฐานของอัตราแลกเปลี่ยน เช่น เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  • G7
   • กลุ่มประเทศผู้นำทางอุตสาหกรรมทั้ง 7 ประเทศ: สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร แคนาดา และอิตาลี
  • Good Until Cancelled
   • การสั่งดีลเลอร์ว่าไม่ให้ออเดอร์คำสั่งหมดอายุในช่วงสิ้นสุดของวัน ถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วออเดอร์คำสั่งจะหมดอายุในช่วงสิ้นสุดของเดือนก็ตาม
  • Head and Shoulders
   • รูปแบบของราคาที่นักอ่านกราฟพิจารณาแล้วว่าเป็นจุดกลับตัวของแน้วโน้มราคา ราคาได้เพิ่มขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งเป็นจุดสูงสุดของหัวไหล่ซ้ายแล้วจึงมีการเก็บทำกำไรทำให้ราคาลดลงมา หลังจากนั้นราคาได้เพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วอีกครั้งซึ่งเป็นส่วนหัว แล้วจึงมีการเก็บทำกำไรอีกครั้งทำให้ราคาลดลงมาอยู่ในระดับเดียวกับหัวไหล่ด้านซ้าย การเพิ่มของราคาในระดับปานกลางครั้งต่อไปจะเป็นจุดสังเกตได้ว่าโอกาสที่ราคาจะลดลงอย่างมากนั้นมีสูง การทะลุผ่านเส้นขอบคอนั้นเป็นสัญญาณขาย
  • Hedging
   • กลยุทธ์ที่ใช้ในการลดความเสี่ยงจากตลาดโดยใช้โพซิชั่นหนึ่งปกป้องอีกโพซิชั่นหนึ่ง
  • Inconvertible Currency
   • สกุลเงินที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นได้เนื่องจากกฎของการซื้อขายเงินตราได้บัญญัติห้ามไว้
  • Indicative Quote
   • ราคาของ market-maker ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นดีลเลอร์
  • Inflation
   • การเพิ่มขึ้นของระดับราคาโดยทั่วไปซึ่งทำให้อำนาจการซื้อลดน้อยลง บางครั้งมีการเพิ่มขึ้นของระดับราคาที่รุนแรงเป็นอย่างมาก
  • Instruction
   • เป็นสิ่งที่ธนาคารได้กำหนดไว้ว่า จะต้องมีการจ่ายเงินเมื่อมีการชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์
  • Inter-bank Rates
   • เป็นอัตรา bid และ offer ที่ธนาคารระหว่างประเทศใช้ในการฝากระหว่างกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของตลาด Interbank
  • Interest Rate Differential
   • ส่วนต่างระหว่างอัตราแลกดอกเบี้ยของคู่สกุลเงิน
  • Intervention
   • การกระทำของธนาคารกลางที่มีผลต่อค่าเงินของตัวเองด้วยการเข้าสู่ตลาด ส่วนคำว่า Concerted intervention จะหมายถึงการกระทำของธนาคารกลางหลายแห่งเพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
  • Left-hand Side
   • เลือกสิ่งที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของโควตราคา เช่น การขาย AUD/USD = .9310/15 ท่านจะได้ขาย LHS ที่ .9310
  • Liability
   • ในส่วนของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ได้มีระเบียบข้อบังคับให้ทำการส่งมอบจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดให้แก่คู่สัญญาตามวันที่ที่ได้ระบุไว้ในอนาคตหรือตามการซื้อขายแบบล่วงหน้าหรือแบบสปอต
  • Long Position
   • การซื้อมากกว่าการขายหรือการที่มีสินทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศมากกว่าหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ
  • Make a Market
   • ดีลเลอร์จะทำการ make a market เมื่อดีลเลอร์ได้ทำการให้ราคา bid และ offer ที่ราคาที่พวกเขาพร้อมที่จะซื้อและขาย
  • Market to Market
   • การปรับค่าบัญชีประจำวันเพื่อให้สะท้อนถึงผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจะต้องมีการคำนวณระดับมาร์จิ้น
  • Market Maker
   • คือบุคคลหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้สามารถสร้างและรักษาตลาดของตราสาร
  • Market Order
   • คำสั่งซื้อหรือขายตราสารทางการเงินทันทีที่ราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่
  • Margin
   • ส่วนต่างระหว่างเรทซื้อและขาย อีกทั้งยังใช้ในการระบุส่วนลดหรือพรีเมี่ยมระหว่าง spot หรือ forward
  • Market Spot Exchange Rate
   • อัตราแลกเปลี่ยนสปอตในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
  • Maturity Date
   • วันที่ตามข้อตกลงของสัญญาที่จะต้องมีการส่งมอบหรือได้รับเงินตราต่างประเทศ
  • Mid-price หรือ Middle Rate
   • ราคาตรงกึ่งกลางระหว่างราคาสองราคา หรือค่าเฉลี่ยของราคาซื้อและราคาขายที่เสนอโดย market makers
  • Mio
   • หนึ่งล้าน 1,000,000
  • Monetary Easing
   • การผ่อนคลายทางด้านการเงินด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ปริมาณเงิน สัดส่วนเงินฝาก
  • Monetary Policy
   • นโยบายการบริหารจัดการปริมาณเงินของประเทศโดยธนาคารกลาง ทฤษฎีทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงินระบุไว้ว่า การควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมราคาและเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามความสามารถในการควบคุมนี้ของธนาคารกลางได้ถูกจำกัดด้วยการเคลื่อนที่ของเงินจากทั่วโลก ซึ่งบังคับให้ธนาคารกลางต้องใช้เครื่องมือทางอ้อมในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
  • Money Market
   • ตลาดที่ประกอบด้วยสถาบันการเงินและดีลเลอร์ผู้ซึ่งต้องการยืมหรือให้ยืมเงิน
  • Moving Average
   • วิธีการที่ใช้ในการทำข้อมูลให้ดูเรียบมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในกราฟราคาและเวลา
  • Offer
   • ราคาที่ผู้ขายต้องการขาย ซึ่ง offer ที่ดีที่สุดคือราคาที่ต่ำที่สุด
  • One Cancels Other Order (O.C.O. Order)
   • ออเดอร์คำสั่งแบบมีเงื่อนไข ซึ่งหลังจากที่มีการดำเนินการออเดอร์คำสั่งส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนของออเดอร์จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
  • Open Position
   • ส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจวัดได้จากสกุลเงินหนึ่ง ๆ หรือโพซิชั่นของสกุลเงินทั้งหมดในรูปของสกุลเงินหลัก
  • Optional Settlement Period
   • ช่วงระยะเวลาของวันชำระราคาสำหรับการซื้อขายแบบ Forward ซึ่ง Pepperstone และท่านได้ตกลงร่วมกันก่อนที่จะมีการซื้อขายแบบ Forward
  • Outright Deal
   • ดีลล่วงหน้าที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการทำ swap
  • Oscillators
   • วิธีการเชิงปริมาณที่ใช้สำหรับให้สัญญาณว่าเกิดการ overbought และ oversold ขึ้น
  • Par
   • เป็นคำที่ใช้เมื่อราคาล่วงหน้าของการซื้อหรือขายสกุลเงินเป็นราคาเดียวกันกับราคาสปอต
  • Pip
   • ดูที่ point
  • Point
   • (1) 100 ส่วนของหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ซึ่งปกติ 10,000 หน่วยของอัตราสปอต การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจะเคลื่อนเป็นจุด (points) เช่น ถ้า AUD/USD เปลี่ยนจาก .9310 ไปเป็น .9320, นั่นคือได้มีการเพิ่มขึ้น 10 points / pips (2) การเปลี่ยนแปลงขั้นต่ำในการเคลื่อนไหวของราคา
  • Position
   • จำนวนรวมที่มีส่วนในสกุลเงินหนึ่ง ๆ โดยโพซิชั่นสามารถเป็นได้ทั้ง flat หรือ square (ไม่มีความเสี่ยง), long, (ซื้อมากกว่าขายสกุลเงิน), หรือ short (ขายมากกว่าซื้อสกุลเงิน)
  • Premium
   • จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับการซื้อสกุลเงินหนึ่ง ๆ ในอนาคตแทนที่จะซื้อที่ราคาสปอต
  • Profit & Loss or P&L
   • ผลกำไรหรือขาดทุนที่ "รับรู้แล้ว" จากกิจกรรมการเทรดของโพซิชั่นที่ปิดไปแล้ว บวกกับผลกำไรหรือขาดทุนที่ "ยังไม่ได้รับรู้" ของโพซิชั่นที่เปิดอยู่ซึ่งได้ถูก Mark-to-Market
  • Quote
   • ราคาที่ระบุไว้ ซึ่งโควตราคานี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลแต่ไม่ใช่เพื่อการซื้อขาย
  • Rally
   • การเพิ่มขึ้นของราคาหลังจากที่มีการลดลงเป็นช่วยระยะเวลาหนึ่ง
  • Range
   • ส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงการเทรดที่กำหนด
  • Resistance Point or Level
   • เป็นราคาที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ระบุไว้ว่าเป็นราคาที่ทำให้เกิดแนวต้านแต่ถ้าหลุดจากระดับแนวต้านนี้จะทำให้มีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมาก
  • Right-hand Side
   • เลือกสิ่งที่อยู่ทางด้าน¬ขวามือของโควตราคา เช่น การซื้อ AUD/USD = .9310/15 ท่านจะได้ซื้อ RHS ที่ .9315
  • Rollover
   • การขยายวันครบกำหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
  • Short Position
   • การขายมากกว่าการซื้อหรือการที่มีหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศมากกว่าสินทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศ
  • Spot
   • การซื้อและการขายสกุลเงินที่มีเวลาส่งมอบ 2 วันหลังจากที่มีการซื้อขาย
  • Stop Loss
   • กรตั้งค่าให้ปิดโพซิชั่นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการขาดทุนถึงระดับหนึ่งหรือเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนไปถึงค่าที่ระบุ
  • Technical Analysis
   • เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์กราฟรูปแบบของราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีตเพื่อพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาตราสารในอนาคต
  • Technical Correction
   • การเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตลาดแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเทคนิค เช่น ปริมาณการซื้อขายและกราฟ
  • Term
   • ช่วงเวลานับจากและรวมถึงวันที่ทำการเทรดไปจนถึงวันที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
  • Thin Market
   • ตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำซึ่งทำให้ราคา bid และ ask มีความแตกต่างกันมากและสภาพคล่องของตราสารมีปริมาณที่ต่ำ
  • Tomorrow Next (Tom Next)
   • การซื้อสกุลเงินโดยทันทีเพื่อส่งมอบในวันถัดไปและขายในราคาสปอต หรือในทางกลับกัน
  • Trade Date
   • วันที่มีการซื้อขายเกิดขึ้น
  • Transition Period
   • ช่วงเวลานับจากและรวมถึงวันที่ทำการเทรดไปจนถึงวันที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
  • Two-Way Quotation
   • เมื่อดีลเลอร์ได้ให้ราคาซื้อและราคาขายสำหรับการซื้อขายเงินตรา
  • Up-Trick
   • การซื้อขายที่เกิดขึ้นที่ราคาที่มากกว่าการซื้อขายที่ผ่านมา
  • Value Date
   • สำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราจะเป็นวันที่คู่สัญญาได้แลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ได้ซื้อขายกัน สำหรับการซื้อขายแบบสปอตจะเป็น 2 วันทำการธนาคารหลังจากที่ได้ซื้อขายกันภายในประเทศผู้ที่ให้โควตราคา ข้อยกเว้นสำหรับกฎทั่วไปนี้คือถ้าวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดในประเทศที่ออกราคาสปอตสำหรับสกุลเงินนี้ วัน value date จะเลื่อนไปอีกหนึ่งวัน ซึ่งคู่สัญญาจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า spot day ตรงกัน วันที่ครบกำหนดในเดือนถัดไปจะต้องเป็นวันที่สอดคล้องกันตามปฏิทิน ถ้าวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดธนาคารของอีกฝ่ายหนึ่ง วันทำการถัดไปของทั้งสองฝ่ายคือวันครบกำหนด ซึ่งการปรับเปลี่ยนวันครบกำหนดนี้จะไม่มีผลต่อวันครบกำหนดอื่นตามวันที่ระบุไว้ ถ้าวันสปอตตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัน maturity date
  • Value Today
   • การซื้อขายที่มีวันชำระราคาวันเดียวกันกับวันที่มีการซื้อขาย
  • Value Tomorrow
   • การซื้อขายที่มีวันชำระราคาหลังจากวันที่มีการซื้อขาย 1 วันทำการ
  • Volatility
   • การวัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ
  • Volume
   • ขนาดหรือปริมาณของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
  • Working Day
   • เป็นวันที่ธนาคารศูนย์กลางหลักของสกุลเงินเปิดทำการ สำหรับการซื้อขาย FX วันทำการคือวันที่ธนาคารของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องทั้งสอง (ศูนย์กลางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกรณีของการไขว้) เปิดทำการ


COMMENTSชื่อ

กฏหมายกับ Forex,4,กองทุน,4,การวิเคราะห์พื้นฐาน,115,ความรู้ทั่วไป,79,จิตวิทยาการเทรด,26,ทฤษฎี Elliott Wave,22,เทรดไปกินไป,8,เทรดไปเที่ยวไป,7,เทรด forex ยังไงให้ยั่งยืน,36,แนวคิดการเทรด,120,บทวิเคราะห์พิเศษSpecial Post,139,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ,55,ระบบเทรด,39,รูปแบบแท่งเทียน,50,ลงทุนทองคำ,10,เศรษฐกิจโลก,84,ไอเดียทำเงิน,12,AUD,4,Dow Theroy,2,E-Book,3,EUR,3,Expert Advisor,27,Fibonacci,20,Forex Risk Way,20,Fullerton Markets,3,Fundamental,45,GBP,2,Gold,2,Harmonic,1,iammrmessenger,3,Indicators,104,indicators for sell,1,JPY,2,NZD,1,Olymp Trade,54,Olymp Trade Live,18,option trade,16,Price Action,14,StoryTrade,22,technology,2,thaiforexschool,36,traderider,4,TraderTan,61,Trading Plan,9,Turning point,12,USD,4,VDO TRADE,36,Znipertrade,26,
ltr
item
คนเล่น Forex: อภิธานศัพท์การเทรด
อภิธานศัพท์การเทรด
https://1.bp.blogspot.com/-5xn7NpNFGhw/XfYoCfZ57FI/AAAAAAAAODA/r1DQhBhvLQccOk7ch4UfOE6jyhv5dkI0gCLcBGAsYHQ/s320/%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%258C.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-5xn7NpNFGhw/XfYoCfZ57FI/AAAAAAAAODA/r1DQhBhvLQccOk7ch4UfOE6jyhv5dkI0gCLcBGAsYHQ/s72-c/%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%258C.jpg
คนเล่น Forex
https://www.konlenforex.com/2016/08/blog-post_30.html
https://www.konlenforex.com/
https://www.konlenforex.com/
https://www.konlenforex.com/2016/08/blog-post_30.html
true
899084929324579512
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy