"ECB"ธนาคารกลางยุโรป

ECB - European Central Bank  (ธนาคารกลางยุโรป) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เป็นธนาคารกลางที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก   มีความรับผิดชอบใ...


ECB - European Central Bank (ธนาคารกลางยุโรป)

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เป็นธนาคารกลางที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความรับผิดชอบในการดำเนินนโยบายการเงินที่ครอบคลุม 16 ประเทศสมาชิกของยูโรโซน ก่อตั้งขึ้นโดยสหภาพยุโรป (EU) ในปี 1998 โดยมีสำนักงานใหญ่ในเมืองแฟรงค์เฟิร์ต เยอรมนี ECB เป็นองค์กรหลักที่สำคัญของ Eurosystem และเป็นระบบของยุโรปโดยธนาคารกลาง
Eurosystem คือผู้มีอำนาจทางการเงินของกลุ่มยูโรโซน เกิดจากการรวมตัวของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ได้นำเงินยูโรไปใช้อย่างเป็นทางการ 

Eurosystem ประกอบด้วยธนาคารกลางยุโรป (มีหน้าที่ตัดสินใจในนโยบายการเงิน) และธนาคารกลางของประเทศสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มยูโรโซน (ใช้นโยบายการเงินที่ตัดสินใจโดย ECB) วัตถุประสงค์หลักของ Eurosystem คือเสถียรภาพด้านราคา วัตถุประสงค์ที่สองคือความมั่นคงและบูรณาการทางการเงิน และสาม พันธกิจของ Eurosystem คือ ECB และธนาคารกลางของชาติต่างๆจะต้องร่วมมือกันเพื่อ​การบรรลุวัตถุประสงค์
และเพราะมีสมาชิกที่อยู่นอกยูโรโซน ระบบของยุโรปจากธนาคารกลาง(European System of Central Banks หรือ ESCB) จึงเป็นระบบของธนาคารกลางที่ประกอบด้วย ECB และธนาคารกลางของทุกประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งภายในและภายนอกยูโรโซน วัตถุประสงค์ของ ESCB คือเสถียรภาพด้านราคาของสหภาพยุโรปทั้งหมด และปรับปรุงความร่วมมือทางการเงินและการเงินระหว่าง Eurosystem และประเทศสมาชิกที่อยู่นอกยูโรโซน

ECB ถูกออกแบบมาให้เป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีความเป็นอิสระทางการเงินโดยการที่มีงบประมาณของตนเองแยกต่างหากจากงบประมาณของสหภาพยุโรป ที่มาจากธนาคารกลาง [13] ความเป็นอิสระจากการเมืองคือคุณลักษณะที่นำมาจากธนาคาร Bundesbank ของเยอรมัน เนื่องจากฉันทามติในหมู่นักเศรษฐศาสตร์คือการที่ให้ธนาคารกลางเป็นอิสระเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการของเศรษฐกิจมหภาคเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง นอกจากนี้แล้ว ธนาคารจะต้องไม่แสวงหาอำนาจ และสหภาพยุโรปและรัฐบาลแห่งชาติจะผูกพันตามสนธิสัญญา และเคารพความเป็นอิสระของ ECB โดยไม่พยายามที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ ECB
การออกแบบ ECB ได้รับแบบอย่างมาจาก Bundesbank ของเยอรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเป็นอิสระทางการเมือง และมีการควบคุมโดยสภาการปกครองและคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ยังมีสภาสามัญด้วย ธนาคารมีความเป็นอิสระจากสถาบันการเงินของยุโรปหรือชาติใดๆ และยังเป็นอิสระทางการเงินด้วยการที่มีงบประมาณที่แยกมาจากธนาคารกลางของประเทศ 

หน่วยงานเหล่านี้ยังควบคุมระบบของยุโรปจากธนาคารกลาง (ESCB) ซึ่งก็คือ ECB บวกกับธนาคารกลางทั้งหมดของประเทศในกลุ่มยูโรโซน
ธนาคารกลางยุโรปประกอบด้วยสภาปกครอง (ประธาน, รองประธาน และ4 ผู้ทรงคุณวุฒิ) บุคคลทั้ง 6 คนนี้ได้รับการแต่งตั้งโดยสภายุโรปซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในสหภาพยุโรปในปัจจุบัน ก็หมายความว่า สมาชิกทั้ง 6 ของสภาปกครองของธนาคารกลางนั้นได้รับแต่งตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมายและมีความน่าเชื่อถือ

สภาปกครอง คือ การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในองค์กรของ ECB ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร และผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกต่างๆที่ใช้เงินสกุลยูโร สภามีหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน, อัตราดอกเบี้ยและเงินสำรองของ ESCB นอกจากนี้ยังเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องอื่นๆ เช่น มีอำนาจในประเด็นที่เกี่ยวกับธนบัตรและให้คำปรึกษาต่อสถาบันต่างๆในสหภาพยุโรปอื่นๆ ในการออกร่างกฎหมาย

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการการปกครองในวันต่อวันการทำงานของธนาคาร ในที่นี้คือพวกเขาสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับธนาคารกลางแห่งชาติ และอาจจะใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากสภาปกครอง ซึ่งประกอบด้วยประธานของธนาคาร รองประธาน และสมาชิกอื่นๆอีก 4 คน พวกเขาจะได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบร่วมกันของประเทศสมาชิกยูโรโซนและจะอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 8 ปี

สภาสามัญเป็นหน่วยงานที่จัดการแก้ปัญหาในช่วงการเปลี่ยนแปลงในการนำยูโรไปใช้ ตัวอย่างเช่นการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่จะถูกแทนที่ด้วยยูโร (ต่อเนื่องมาจากงานของ EMI ในอดีต ) ซึ่งหน้าที่นี้จะยังคงอยู่จนกว่าประเทศสมาชิกทุกประเทศจะนำยูโรไปใช้ ซึ่งประกอบด้วยประธานและรองประธานและผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งชาติทั้งหมดของสหภาพยุโรป

วัตถุประสงค์หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคาภายในยูโรโซน หรือเรียกได้ว่าเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อต่ำ สภาปกครองกำหนดเสถียรภาพด้านราคาที่เป็นตราเงินเฟ้อ (Harmonised Index ของราคาผู้บริโภค) ให้ต่ำ แต่ใกล้กับ 2% ซึ่งแตกต่างจาก ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา Federal Reserve Bank , ECB  มีเพียงหนึ่งวัตถุประสงค์หลัก และมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่รองลงมา

งานหลักของ ECB คือการกำหนดและดำเนินนโยบายการเงินสำหรับยูโรโซน เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อดูแลเงินสำรองในระบบของยุโรปจากธนาคารกลางและส่งเสริมการดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานในตลาดเงินให้ราบรื่น ภายใต้เป้าหมายของระบบการชำระเงิน

นอกจากนี้ ECB ยังมีสิทธิพิเศษในการอนุญาตการออกธนบัตรยูโร ซึ่งประเทศสมาชิกสามารถออกเหรียญยูโรได้ แต่จำนวนเงินจะต้องได้รับอนุญาตจาก ECB ก่อน (ตามการแนะนำเกี่ยวกับเงินยูโรจาก ECB นอกจากนี้ ECB ยังมีสิทธิที่จะออกเหรียญด้วย) 
ธนาคารจะต้องร่วมกันทำงานภายในสหภาพยุโรปและต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่สามและนิติบุคคล และในที่สุดก็ก่อให้เกิดการรักษาเสถียรภาพในระบบการเงินและการตรวจสอบภาคการธนาคาร ซึ่งเห็นได้จากตัวอย่างเช่น ในการแทรกแซงของธนาคารในช่วงวิกฤตสินเชื่อปี 2007 ได้ปล่อยเงินกู้พันล้านยูโรให้แก่ธนาคารเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน ในเดือนธันวาคม 2007 ECB ได้ตัดสินใจร่วมกับสหรัฐภายใต้โปรแกรมที่เรียกว่า Term auction facility  เพื่อปรับปรุงสภาพคล่องของเงินดอลลาร์ในยูโรโซนและเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดเงิน ทุกวันพฤหัสบดีที่สองของเดือน ผู้ว่าการธนาคารกลางในเขตยูโรจะมีการประชุมกันที่แฟรงค์เฟิร์ต เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน และวันก่อนการประชุมผู้ว่าการธนาคารทั้งหมดจะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ

วัตถุประสงค์หลัก คือ การต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อและรักษาอัตราเงินเฟ้อประจำปีอยู่ที่เป้าหมาย คือ ไม่เกิน 2%


ขอบคุณข้อมูลจาก

COMMENTS[จิตวิทยาการเทรด]_$type=sticky$count=4$cate=1$icon=1

|กฏหมายกับ Forex_$type=one$count=3

ชื่อ

กฏหมายกับ Forex,4,กองทุน,4,การวิเคราะห์พื้นฐาน,115,ความรู้ทั่วไป,79,จิตวิทยาการเทรด,26,ทฤษฎี Elliott Wave,22,เทรดไปกินไป,8,เทรดไปเที่ยวไป,7,เทรด forex ยังไงให้ยั่งยืน,36,แนวคิดการเทรด,120,บทวิเคราะห์พิเศษSpecial Post,139,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ,55,ระบบเทรด,39,รูปแบบแท่งเทียน,50,ลงทุนทองคำ,10,เศรษฐกิจโลก,76,ไอเดียทำเงิน,12,Dow Theroy,2,E-Book,3,Expert Advisor,27,Fibonacci,20,Forex Risk Way,20,Fullerton Markets,3,Fundamental,45,Harmonic,1,iammrmessenger,3,Indicators,99,indicators for sell,1,Olymp Trade,54,Olymp Trade Live,18,option trade,16,Price Action,14,StoryTrade,22,technology,2,thaiforexschool,36,traderider,4,TraderTan,61,Trading Plan,9,Turning point,12,VDO TRADE,36,Znipertrade,26,
ltr
item
คนเล่น Forex: "ECB"ธนาคารกลางยุโรป
"ECB"ธนาคารกลางยุโรป
http://www.thaiforexschool.com/admin-management/files/n54Bf0NMon14321.jpg
คนเล่น Forex
https://www.konlenforex.com/2013/07/ecb.html
https://www.konlenforex.com/
https://www.konlenforex.com/
https://www.konlenforex.com/2013/07/ecb.html
true
899084929324579512
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy