รู้จักกับกองทุน LTF คืออะไร | คนเล่น Forex

$type=slider

https://olymptrade.com?traffic=1&ref=pr_kfth

รู้จักกับกองทุน LTF คืออะไร

การลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในกองทุนรวม เห็นหลายคนพูดถึงกองทุน LTF สงสัยว่ากองทุนนี้คืออะไร มีคำตอบให้สำหรับนักลงทุนมือใหม่ กองทุน L...

รู้จักกับกองทุน LTF คืออะไร
การลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในกองทุนรวม เห็นหลายคนพูดถึงกองทุน LTF สงสัยว่ากองทุนนี้คืออะไร มีคำตอบให้สำหรับนักลงทุนมือใหม่ กองทุน LTF คืออะไร อ่านบทความนี้ก็จะหายสงสัยกันเลย เพราะเมื่อใกล้สิ้นปีทีไร บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ทั้งหลายมักจะเริ่มคิดถึงเรื่อง การวางแผนทางภาษี และการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งกรมสรรพากรกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณเงินได้เพื่อประเมินภาษีตามปีปฏิทิน คือเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้รับระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของปีนั้นๆ จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินในการคำนวณภาษี

แล้วหากเรานำเงินไปเสียภาษีก็จะไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทางเลือกหนึ่งอย่างคือการนำเงินส่วนที่อาจจะต้องนำไปจ่ายภาษี ไปซื้อกองทุนรวมเก็บไว้ หนึ่งตัวเลือกนั้นคือ กองทุน LTF ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่ให้สิทธิ์อย่างไร และกองทุนนี้เป็นยังไง มาดูกัน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) คืออะไร กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่ง ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดหุ้นระยะยาว โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด แล้ว กองทุน LTF ให้อะไรคุณได้บ้าง?? 

ช่วยให้คุณเสียภาษีเงินได้น้อยลงจากเดิม 
ชวยให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในหุ้นในระยะยาว 

* ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ผู้ลงทุนจะเสียภาษีน้อยลงก็ต่อเมื่อ เป็นผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และเงินบริจาคทั้งปี สูงกว่า 80,000 บาท และมีเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. ในปีนั้นๆ น้อยกว่า 295,000 บาท 

LTF ช่วยลดภาษีอย่างไร ผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนใน LTF มาหักออกจากเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายในปีนั้น ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งมีผลทำให้ฐานเงินได้สุทธิสำหรับการคำนวณภาษีลดลง และส่งผลให้ผู้ลงทุนเสียภาษีน้อยลง 

กรณีผู้ลงทุนมีฐานรายได้สูง จะยิ่งมีอัตราการประหยัดภาษีที่สูงขึ้น เนื่องจากระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นแบบอัตราก้าวหน้า (ฐานเงินได้ในส่วนที่มากขึ้น จะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นด้วย)

จำนวนเงินลงทุนใน LTF ที่สามารถนำมาหักออกจากเงินได้ 

ชั้นต่ำ = ไม่กำหนด 
ขั้นสูง = 15% ของเงินได้ทุกประเภท และ ไม่เกิน 300,000 บาท 
โดยผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนใน LTF ที่จ่ายจริง ในอัตราที่กฎหมายกำหนด มาหักออกจากเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้คุณเสียภาษีเงินได้น้อยลง 

กองทุน LTF มีความเสี่ยงหรือไม่ 

กองทุน LTF เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น โดยจะมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุน ดังนั้น ผู้ที่จะลงทุนในกองทุนนี้ได้ต้องแน่ใจว่าตนเองสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสั้น 

เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน LTF 

ไม่กำหนดจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ 
ลงทุนขั้นสูงในแต่ละปีภาษีไม่เกิน 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 300,000 บาท 
คุณสามารถนำเงินลงทุนใน LTF ที่จ่ายจริง ในอัตราที่กฎหมายกำหนด มาหักออกจากเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้คุณเสียภาษีเงินได้น้อยลง 
ถือหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน 
ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง ในระหว่างปีเลือกลงทุนกี่ครั้งก็ได้ และไม่จำเป็นต้องลงทุนเท่ากันในแต่ละปี 
เลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 2 วันต่อปีในแต่ละกองทุน (เฉพาะวันที่กองทุนกำหนดเท่านั้น
หากขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 ปีปฏิทินจะต้องชำระคืนภาษีที่ได้รับลดหย่อนมาแล้ว พร้อมด้วยเงินเพิ่ม และต้องนำกำไร (ถ้ามี) ไปรวมกับเงินได้อื่นๆเพื่อชำระภาษีด้วย 
ไม่ควรลงทุนในจำนวนเกินกว่าที่ได้รับสิทธิลดหย่อน (เนื่องจาก LTF ไม่เปิดให้ขายคืนได้ทุกวัน และผู้ลงทุนต้องรับภาระภาษีหากขายในส่วนนี้แล้วมีกำไรไม่ว่าจะขายเมื่อใดก็ตาม

การผิดเงื่อนไขในกองทุน LTF จะมีผลอย่างไร

กรณีขายคืน LTF ที่ได้เคยได้รับลดหย่อนภาษีมาแล้ว และได้ถือหน่วยดังกล่าวมาน้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน จะต้องปฏิบัติคือ จะต้องชำระคืนภาษีที่เคยได้รับลดหย่อนมาแล้ว โดยนำเงินค่าซื้อของหน่วยที่ขายไป มาคำนวณภาษีใหม่ พร้อมชำระเงินเพิ่ม/1 และต้องนำกำไร (ถ้ามี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษี/
กรณีขายคืน LTF ที่ลงทุนไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด และไม่เคยนำไปขอลดหย่อนภาษี และได้ถือหน่วยดังกล่าวมาน้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน จะต้องปฏิบัติคือ ต้องนำกำไร (ถ้ามี)ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษี/
กรณีขายคืน LTF ในส่วนที่ลงทุนเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จะต้องปฏิบัติคือ ต้องนำกำไร (ถ้ามี)ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษี/2

 /1 เงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตรา 1.5% ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระคืน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) นับตั้งแต่เดือนเมษายนของปีถัดจากปีที่ลงทุน (5 ปีปฏิทินย้อนหลัง) จนถึงเดือนที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม ทั้งนี้ เงินเพิ่มที่คำนวณได้ต้องไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระคืน 

/2 ภาษีของกำไรนี้ จะต้องนำไปรวมกับเงินได้อื่นๆ ที่ได้รับในปีภาษีนั้น โดยยื่นภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ขาย อ้างอิง : tmbam.co.th

COMMENTS

https://olymptrade.com?traffic=1&ref=pr_kolenforex2

https://olymptrade.com?traffic=1&ref=pr_kolenforex2

/fa-instagram/Instargram Owner Website (ติดตามผมได้ที่ IG ได้นะครับ)

/fa-youtube-square/ติดตามข่าวจากช่อง YouTube

ชื่อ

กฏหมายกับ Forex,2,กองทุน,4,การวิเคราะห์พื้นฐาน,104,แข่งขันเทรดเดอร์,2,ความรู้ทั่วไป,83,จิตวิทยาการเทรด,6,ทฤษฎี Elliott Wave,22,เทรดไปกินไป,7,เทรดไปเที่ยวไป,7,เทรด forex ยังไงให้ยั่งยืน,20,แนวคิดการเทรด,94,บทวิเคราะห์พิเศษSpecial Post,115,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ,33,โปรโมชั่นและข่าวสาร,8,ระบบเทรด,41,รูปแบบแท่งเทียน,49,ลงทุนทองคำ,16,เศรษฐกิจโลก,52,ไอเดียทำเงิน,15,Dow Theroy,1,E-Book,3,e-currency,1,exness,2,Expert Advisor,28,FBS Broker,3,Fibonacci,22,Forex Risk Way,20,Fullerton Markets,12,Fundamental,47,FXClearing,6,FXPRIMUS,2,Harmonic,1,iammrmessenger,3,Indicators,92,Introducing Broker Forex,9,iqoption,2,Olymp Trade,53,Olymp Trade Live,31,option trade,16,Price Action,14,Robo Forex,1,skrill,1,thaiforexschool,40,Tifia Broker,1,traderider,5,Trading Plan,9,Turning point,12,VDO TRADE,56,Weltrade,7,XM,2,Znipertrade,24,
ltr
item
คนเล่น Forex: รู้จักกับกองทุน LTF คืออะไร
รู้จักกับกองทุน LTF คืออะไร
http://www.fundsipo.com/wp-content/uploads/2013/01/ltf-fund.jpg
คนเล่น Forex
http://www.konlenforex.com/2014/06/ltf.html
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/2014/06/ltf.html
true
899084929324579512
UTF-8
Loaded All Posts โพสท์นี้ค้นหาไม่ได้ มุมมองทั้งหมด อ่านเพิ่มเติมเลยจ้า Reply Cancel reply ลบ โดย หน้าแรก เพจ โพสท์ มุมมองทั้งหมด บทความแนะนำ หมวดหมู่ ARCHIVE ค้นหา โพสท์ ทั้งหมด Not found any post match with your request กลับไปหน้าแรก วัน อาทิตย์ วัน จันทร์ วัน อังคาร วันพูธ วัน พฤหัสบดี วัน ศุกร์ วัน เสาร์ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 นาที ที่แล้ว $$1$$ minutes ago 1 ชั่วโมง ที่แล้ง $$1$$ hours ago เมื่อวานนี้ $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago มากกว่า 5 สัปดาห์ ผู้คนติดตาม ติดตาม THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy