กองทุนรวม คืออะไร | คนเล่น Forex

$type=slider

https://olymptrade.com?traffic=1&ref=pr_kfth

กองทุนรวม คืออะไร

กองทุนรวม คืออะไร   กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน ( investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุน รายย่อยที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงิ...

Image result for กองทุนรวม
กองทุนรวม คืออะไร กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุน รายย่อยที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วย อุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น - มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน หรือ - ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน หรือ - ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุน อย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้ กรอบความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ 

ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มีใครบ้าง 


โครง สร้างของกองทุนรวม ถูกกำหนดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ต่าง ๆ และผู้กำกับดูแล ทั้งที่เป็นองค์กรของ ภาคเอกชนและภาครัฐ ได้แก่  


บริษัทจัดการ ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการลงทุนจาก กระทรวงการคลังเท่านั้น บริษัทจัดการเป็นผู้กำหนดโครงการกองทุนรวม นโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องบริหารจัดการลงทุนตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนนั้น โดยเคร่งครัด 


ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งนโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค์ในการลงทุน ให้ผู้ลงทุนทราบ ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่แจกจ่าย ให้แก่ ผู้ลงทุนและ ผู้ที่สนใจลงทุนได้ศึกษาก่อนที่จะลงทุน 


 ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นสถาบันการเงิน ที่มีคุณสมบัติ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ ทางอ้อมกับบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะเป็นตัวแทนของผู้ถือ หน่วยลงทุนทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ทั้งมวลของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 


ดูแลให้บริษัทจัดการจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ นโยบาย การลงทุนของโครงการลงทุน ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่ได้จดแจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวน 


o ทำหน้าที่ชำระราคาค่าซื้อและรับชำระราคาจากการขายทรัพย์สิน 


o เก็บรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม 


o สอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม


 o ดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหากบริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 


- ตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ปัจจุบันบุคคลที่จะทำหน้าที่เสนอขาย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น ตัวแทนสนับสนุนขายหน่วยลงทุน ต้องมีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายกำหนด และผ่านการทดสอบความรู้ในหลักสูตรการเป็นตัวแทนขาย จากสถาบัน ที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ ขึ้นทะเบียนรายชื่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องปฏิบัติ และทำหน้าที่ในการขายตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการขายและ การโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ตัวแทนสนับสนุนขายหน่วยลงทุน หรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม มีสองระดับ ได้แก่ 


o ตัวแทนสนับสนุนการขาย-ระดับหนึ่ง [ Investment Planner (IP)] หมายถึง บุคคลที่สามารถให้คำแนะนำในการลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็น คำแนะนำทั่วไป และ คำแนะนำเฉพาะเจาะจง


 o ตัวแทนสนับสนุนการขาย-ระดับสอง [ Fundamental Guide (FG) ] หมายถึง บุคคลที่ สามารถให้ คำแนะนำในการลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนรวม แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุน ทั่วไป เฉพาะที่เป็น คำแนะนำทั่วไปเท่านั้น 


- นายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับ อนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้มีหน้าที่ดูแลทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ อื่น ๆ บริษัทจัดการอาจทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน สำหรับกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนก็ได้


 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็น ผู้สอบบัญชี และมีชื่อขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องไม่มีส่วน เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบริษัทจัดการ มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สินของกองทุนรวม ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบงบการเงินของ กองทุนให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี 


- สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จัดตั้งขึ้นภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นสมาคมที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ จดทะเบียนสมาคมกับสำนักงาน ก.ล.ต. มีบริษัทจัดการที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุน สำรองเลี้ยงชีพเป็นสมาชิก สมาคมมีหน้าที่กำหนดจรรยาบรรณ และวาง มาตรฐานในการปฏิบัติ ให้บริษัทสมาชิกยึดถือและปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกันทุกราย กำหนดบทลงโทษเมื่อบริษัทสมาชิกฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม 


- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นองค์กรของ ภาครัฐ ทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงการจัดการลงทุน ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ ข้อกำหนดตามความในกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 


ที่มา สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

COMMENTS

https://olymptrade.com?traffic=1&ref=pr_kolenforex2

https://olymptrade.com?traffic=1&ref=pr_kolenforex2

Instargram Owner Website (ติดตามผมได้ที่ IG ได้นะครับ)

ติดตามข่าวจากช่อง YouTube

ชื่อ

กฏหมายกับ Forex,2,กองทุน,4,การวิเคราะห์พื้นฐาน,105,แข่งขันเทรดเดอร์,2,ความรู้ทั่วไป,84,จิตวิทยาการเทรด,5,ทฤษฎี Elliott Wave,22,เทรดไปกินไป,7,เทรดไปเที่ยวไป,7,เทรด forex ยังไงให้ยั่งยืน,20,แนวคิดการเทรด,93,บทวิเคราะห์พิเศษSpecial Post,116,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ,33,โปรโมชั่นและข่าวสาร,8,ระบบเทรด,41,รูปแบบแท่งเทียน,50,ลงทุนทองคำ,16,เศรษฐกิจโลก,52,ไอเดียทำเงิน,15,Dow Theroy,1,E-Book,4,e-currency,1,exness,2,Expert Advisor,28,FBS Broker,3,Fibonacci,22,Forex Risk Way,20,Fullerton Markets,12,Fundamental,47,FXClearing,6,FXPRIMUS,2,Harmonic,1,iammrmessenger,3,Indicators,92,Introducing Broker Forex,9,iqoption,2,Olymp Trade,53,Olymp Trade Live,31,option trade,16,Price Action,14,Robo Forex,1,skrill,1,thaiforexschool,40,Tifia Broker,2,traderider,5,Trading Plan,9,Turning point,12,VDO TRADE,56,Weltrade,7,XM,2,Znipertrade,24,
ltr
item
คนเล่น Forex: กองทุนรวม คืออะไร
กองทุนรวม คืออะไร
https://1.bp.blogspot.com/-87E254GDqcc/U_tEKMtRMNI/AAAAAAAAACI/aAbaDwPHdmU/s640/ip21_el022.gif
https://1.bp.blogspot.com/-87E254GDqcc/U_tEKMtRMNI/AAAAAAAAACI/aAbaDwPHdmU/s72-c/ip21_el022.gif
คนเล่น Forex
http://www.konlenforex.com/2014/06/blog-post_5089.html
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/2014/06/blog-post_5089.html
true
899084929324579512
UTF-8
Loaded All Posts โพสท์นี้ค้นหาไม่ได้ มุมมองทั้งหมด อ่านเพิ่มเติมเลยจ้า Reply Cancel reply ลบ โดย หน้าแรก เพจ โพสท์ มุมมองทั้งหมด บทความแนะนำ หมวดหมู่ ARCHIVE ค้นหา โพสท์ ทั้งหมด Not found any post match with your request กลับไปหน้าแรก วัน อาทิตย์ วัน จันทร์ วัน อังคาร วันพูธ วัน พฤหัสบดี วัน ศุกร์ วัน เสาร์ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 นาที ที่แล้ว $$1$$ minutes ago 1 ชั่วโมง ที่แล้ง $$1$$ hours ago เมื่อวานนี้ $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago มากกว่า 5 สัปดาห์ ผู้คนติดตาม ติดตาม THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy