นโยบายงบประมาณ | คนเล่น Forex

$type=slider

https://olymptrade.com?traffic=1&ref=pr_kfth

นโยบายงบประมาณ

นโยบายงบประมาณ   คือการจัดการใส่สวนของรายได้ (ภาษี) และค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในประเทศหรือรัฐ นโยบายงบประมาณ  ยังรวมถึงนโยบายภาษี ในแต่ละปี...

นโยบายงบประมาณ คือการจัดการใส่สวนของรายได้ (ภาษี) และค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในประเทศหรือรัฐ
นโยบายงบประมาณ ยังรวมถึงนโยบายภาษี ในแต่ละปีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะลงคะแนนเสียงสำหรับงบประมาณตามรายได้และการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถนำเสนอในสามรูปแบบ
- งบประมาณสมดุล
งบประมาณขาดดุล
งบประมาณเกินดุล
ดุลงบประมาณ (รายได้ – รายจ่าย) คือการประเมินผลของนโยบายงบประมาณที่ดำเนินการระหว่างปี ความสมดุลนี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาของการเจริญเติบโตจะมีผลในเชิงบวกต่องบประมาณสมดุล ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะมีผลในเชิงลบต่องบประมาณสมดุล

นโยบายงบประมาณในช่วงภาวะถดถอย
ในภาวะถดถอยงบประมาณที่ได้ในเกือบทุกกรณีจะขาดดุล ที่จริงรัฐบาลหาทางที่จะกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของประชาชนเฟื่อฟื้นฟูการเติบโตของเศรษฐกิจ ในทฤษฎีของเคย์เนเซียน (JM Keynes 1936) งบประมาณแบบนี้ดูเหมือนว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ (เพิ่มค่าใช้จ่ายให้สูงขึ้น) แต่ในบางกรณีการขาดดุลงบประมาณอาจเนื่องมาจากการที่รายได้จากภาษีลดลง (การเก็บภาษีในอัตราที่ลดลง) เราจึงต้องแยกความแตกต่างว่าเป็นงบประมาณเชิงรุกหรืออยู่ในสถานการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลเพื่อให้มีการใช้จ่าย
งบประมาณขาดดุลนำไปสู่ช่วงเวลาในการสร้างเงิน อัตราเงินเฟ้อจะแข็งแกร่งขึ้นโดยอัตโนมัติจนในที่สุดก็ต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดยมีจุดมุ่งหมายคือการอัดฉีดสูงสุดสำหรับสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเพิ่มการลงทุนในภาครัฐและเอกชน (ธนาคารจะให้เครดิตได้ง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจ) ซึ่งจะสร้างงานใหม่และเพิ่มรายได้ให้ภาคครัวเรือนด้วยเช่นกัน
เนื่องจากตัวคูณเงินฝากและผลกระทบของการแบ่งเครดิตเป็นที่ยอมรับว่าช่วยเพิ่มรายได้ภาคครัวเรือนได้มากกว่าปริมาณของหนี้สินที่เกิดจากมาตรการฟื้นฟู อันที่จริง การเพิ่มขึ้นของรายได้ภาคครัวเรือนจะเพิ่มรายได้จากภาษี ดังนั้นแล้วการขาดดุลจะได้รับการคุ้มครองและแก้ไขในทางทฤษฎี
ในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นในกรณีเสมอไป การอัดฉีดเงินสดเข้าในระบบเศรษฐกิจโดยรัฐอาจจะเบี่ยงแบนไปจากวัตถุประสงค์เดิมของพวกเขาที่จะช่วยส่งเสริมเครดิต เมื่อบริษัทและผู้ประกอบการไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้จากธนาคาร ธนาคารก็จะใช้เงินสดนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง เช่น การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อเงินไม่ได้รับการจัดสรร การสร้างงานก็จะไม่เพียงพอที่จะเพิ่มรายได้ในภาคครัวเรือน ก็ไม่สามารถแก้ไขการเพิ่มขึ้นของการขาดดุล ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงตามมา

นโยบายงบประมาณในช่วงระยะเวลาการเติบโต
ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีการเติบโต วินัยทางงบประมาณในทางทฤษฎีจะทำเพื่อลดการขาดดุล อันที่จริงแล้วในช่วงเวลาแบบนี้จะมีรายรับเพิ่มขึ้นและรายจ่ายจะลดลงเพราะเศรษฐกิจอยู่ในการหมุนเวียนที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ต้องระวังไม่ให้ไปทำลายการเติบโตด้วยการลดค่าใช้จ่าย เพราะถ้าการลงทุนนำไปสู่การเพิ่มการจ้างงาน การลดสัดส่วนที่ตรงกันข้ามจะเหนี่ยวนำให้เกิดการลดการจ้างงาน ระยะเวลาของการขยายตัวนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องง่ายที่สุดสำหรับรัฐที่จะจัดการ เพราะเราต้องเลือกตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับรายได้ในส่วนที่เกินมาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดี ทางรัฐอาจจะ
- จ่ายคืนส่วนหนึ่งของหนี้สาธารณะ
- พัฒนาโครงการทางสังคม
- มีส่วนร่วมในนโยบายการลงทุนของประชาชน
- ลดภาระภาษี
- ใช้ส่วนเกินในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน
ซึ่งทางเลือกเหล่านี้มีผลกระทบที่แตกต่างกันมากทั้งในทันทีและระยะยาว
ผลที่ตามมาทันที
- จ่ายคืนส่วนหนึ่งของหนี้สาธารณะ (ลดอัตราดอกเบี้ยในระยะยาว, ลดการแข่งขันในภาครัฐ และเอกชนในการวิจัยเงินทุน , ลดน้ำหนักภาระหนี้)
- การพัฒนาโครงการทางสังคม (ไม่มี)
- นโยบายการลงทุนสาธารณะ (การสร้างงาน)
- ลดภาระภาษี (การบริโภคที่เพิ่มขึ้น)
- ใช้ส่วนเกินในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด (เป็นกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจาก 2001/09/11 รัฐบาลได้สร้างความประทับใจโดยการยกเว้นภาษี และให้ส่วนลดในเกณฑ์ต่างๆ  อาจตัดสินใจเพื่อครอบคลุมความเสียหายโดยตรง (40ล้านล้านดอลลาร์ สำหรับสายการบิน และ บริษัทประกันภัยและการต่อประกันภัย) และกระตุ้นการบริโภค ( 100 ล้านล้านดอลลาร์ ในการยกเว้นภาษีสำหรับครัวเรือน)

ผลกระทบในระยะยาว
- จ่ายกลับส่วนหนึ่งของหนี้สาธารณะ (ลดภาษี ส่งผลให้รายได้หลังการหักภาษีสูงขึ้น ซึ่งจะมีการแยกระหว่างการบริโภคและการออมทรัพย์)
- การพัฒนาโครงการทางสังคม (สวัสดิการในภาครัฐเพิ่มมากขึ้น และ ภาคครัวเรือนมีรายได้หลังการหักภาษีมากขึ้น)
- ลดภาระภาษี (ผลที่ตามมาขึ้นอยู่กับลักษณะของการลดลงของการเก็บภาษี ถ้าเป็นการลดภาษีทางตรง (สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา) ในระยะยาวเมื่อการบริโภคเติบโตก็จะเพิ่มรายได้จากภาษีได้ในทางอ้อม ส่วนในกรณีของการปรับลดลดฐานภาษีจะไม่มีผลกระทบในระยะยาว
- ใช้ส่วนเกินในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน (ผลกระทบในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับสองกรณี ทั้งกับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทางเลือกของนโยบายที่ทำเพื่อแก้ไขสถานการณ์นั้น)
อย่างไรก็ตาม หากไม่คำนึงถึงทางเลือกของนโยบายการเงิน  ดุลงบประมาณที่สูงจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ และด้วยเหตุนี้ทำให้บางครั้งนโยบายงบประมาณมีผลกระทบในทางตรงกันข้ามเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาโดยรัฐ


Credit:thaiforexschool

COMMENTS

https://olymptrade.com?traffic=1&ref=pr_kolenforex2

https://olymptrade.com?traffic=1&ref=pr_kolenforex2

/fa-instagram/Instargram Owner Website (ติดตามผมได้ที่ IG ได้นะครับ)

/fa-youtube-square/ติดตามข่าวจากช่อง YouTube

ชื่อ

กฏหมายกับ Forex,2,กองทุน,4,การวิเคราะห์พื้นฐาน,104,แข่งขันเทรดเดอร์,2,ความรู้ทั่วไป,83,จิตวิทยาการเทรด,6,ทฤษฎี Elliott Wave,22,เทรดไปกินไป,7,เทรดไปเที่ยวไป,7,เทรด forex ยังไงให้ยั่งยืน,20,แนวคิดการเทรด,94,บทวิเคราะห์พิเศษSpecial Post,115,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ,33,โปรโมชั่นและข่าวสาร,8,ระบบเทรด,41,รูปแบบแท่งเทียน,49,ลงทุนทองคำ,16,เศรษฐกิจโลก,52,ไอเดียทำเงิน,15,Dow Theroy,1,E-Book,3,e-currency,1,exness,2,Expert Advisor,28,FBS Broker,3,Fibonacci,22,Forex Risk Way,20,Fullerton Markets,12,Fundamental,47,FXClearing,6,FXPRIMUS,2,Harmonic,1,iammrmessenger,3,Indicators,92,Introducing Broker Forex,9,iqoption,2,Olymp Trade,53,Olymp Trade Live,31,option trade,16,Price Action,14,Robo Forex,1,skrill,1,thaiforexschool,40,Tifia Broker,1,traderider,5,Trading Plan,9,Turning point,12,VDO TRADE,56,Weltrade,7,XM,2,Znipertrade,24,
ltr
item
คนเล่น Forex: นโยบายงบประมาณ
นโยบายงบประมาณ
http://www.thaiforexschool.com/admin-management/files/hhzLH3qTue15432.jpg
คนเล่น Forex
http://www.konlenforex.com/2013/08/blog-post_3223.html
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/2013/08/blog-post_3223.html
true
899084929324579512
UTF-8
Loaded All Posts โพสท์นี้ค้นหาไม่ได้ มุมมองทั้งหมด อ่านเพิ่มเติมเลยจ้า Reply Cancel reply ลบ โดย หน้าแรก เพจ โพสท์ มุมมองทั้งหมด บทความแนะนำ หมวดหมู่ ARCHIVE ค้นหา โพสท์ ทั้งหมด Not found any post match with your request กลับไปหน้าแรก วัน อาทิตย์ วัน จันทร์ วัน อังคาร วันพูธ วัน พฤหัสบดี วัน ศุกร์ วัน เสาร์ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 นาที ที่แล้ว $$1$$ minutes ago 1 ชั่วโมง ที่แล้ง $$1$$ hours ago เมื่อวานนี้ $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago มากกว่า 5 สัปดาห์ ผู้คนติดตาม ติดตาม THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy